Hizmet Koşulları

GENEL TİCARİ HİZMET KOŞULLARI

1. Yazılı olarak başkaca bir şekilde anlaşılmadığı sürece, Alex Stewart Denetim ve Analiz Hizmetleri Ltd. Şti. (buradan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) işbu Genel Ticari Kayıt ve Koşullar (buradan sonra “Genel Kayıt ve Koşullar” olarak anılacaktır)altında hizmet vermeyi taahhüt etmektedir ve alakalı olarak Şirketin tüm teklifleri ya da hizmet tedarikleri işbu Genel Kayıt ve Koşullar altında anlaşılacaktır. Tüm sonuçlanan sözleşme, anlaşma ya da diğer düzenlemeler tüm yönleri ile işbu Kayıt ve Koşullar altında yorumlanacak ve anlaşılacaklardır, ve fakat ilgili düzenleme ya da sözleşmenin akdedildiği/ifa edildiği yerin kanunlarının işbu Kayıt ve Koşullardan herhangi birini hükümsüz ilan ettiği ya da yerel kanunların işbu Kayıt ve Koşullarla ihtilaf içinde olup bunları değiştirdikleri durumlar istisna teşkil edeceklerdir.

2. Şirket denetim, analiz, numune alma ve test konularında ticari faaliyet gösteren bir şirkettir. Şöyle ki:2.1 Genel Kayıt ve Koşullar 6’da anılan standart hizmetleri vermektedir.
2.2 Genel Kayıt ve Koşullar 7’de anılan ve Şirket tarafından kabul edilebilecek denetim hizmetlerini ve özel hizmetleri verebilmektedir.
2.3 Genel Kayıt ve Koşullar 8’de anılan rapor ve/veya sertifikaları düzenlemektedir.

3. Şirket ne yapmasını gerekeceğini belirten(talimat veren) şahıs ve kurumlar (buradan sonra “Temsil Edilen Taraf” olarak anılacaktır)için hareket etmektedir (iş yapmaktadır). Başkaca hiçbir taraf, Temsil Edilen Taraf tarafından yetkilendirilip Şirket tarafından bu yetkilendirme kabul edilmediği sürece, özellikle denetim, analiz gerçekleştirilmesi ya da rapor/sertifikalar düzenlenmesi için talimat veremeyecektir. Fakat Temsil Edilen Tarafın talimatları üçüncü bir taraf için bir vaat niteliği oluşturuyorsa ya da vaadin ticari gelenekler,uygulamalar ya da kullanımlar altında zımni bir şekilde varlığı anlaşılıyorsa, Şirket kendi iradesi dahilinde ilgili üçüncü taraflara raporlar ya da sertifikalar teslim etmeye gayri kabili rücu bir şekilde yetkili olacaktır.

4. Şirket aşağıdakilere uygun olarak hizmetler tedarik edecektir:
4.1 Şirketçe kabul edilmiş Temsil Edilen Tarafın özel talimatları ;
4.2 Eğer kullanılıyorsa Şirketin Standart Sipariş Formu ve/veya Standart Spesifikasyonlar Dokümanının gerektirdikleri;
4.3 Herhangi bir ilgili ticari geleneksel uygulama ya da kullanım;
4.4 Şirketin teknik, operasyon ve/veya mali anlamda uygun olarak kabul edeceği herhangi bir yöntem.

5. 5.1 Şirketin istenilen hizmeti değerlendirmesi ve/veya ifa etmesi için gerekli olacak tüm bilgiler,spesifikasyonlar ve talimatlar istek ve siparişlerde beraber verilmelidirler.Şirket müşterilerin verdikleri talimatlardaki belirsizlikler ya da verilen/mümkün kılınan yanlış ya da yanlış yönlendirici bilgiler sebebiyle sorumlu tutulamaz.
5.2 Temsil Edilen Taraf ile üçüncü taraflar arasındaki düzenlemeler ile ilgili evraklar ya da üçüncü tarafların evrakları, örneğin satış sözleşmeleri suretleri, akreditifler, konşimentolar vb., Şirket tarafından alındıklarında (eğer alınırlarsa) salt bilgi amaçlı olarak anlaşılacaklardır ve Şirket tarafından kabul edilen yükümlülükleri genişletmeyecekler ya da sınırlandırmayacaklardır.

6. Şirketin standart hizmetleri arasında aşağıdakilerden herhangi bir ya da aşağıdakilerin tümü bulunabilecektir;
6.1 nicel ve/veya nitel denetim;
6.2 malların, tesislerin, ekipmanların, ambalajların, tankların, konteynırların ve nakliye araçlarının denetimi;
6.3 yükleme ve boşaltma denetimi/idaresi
6.4 numune alma ve numune hazırlanması
6.5 laboratuvar analiz ve diğer testler
6.6 muayene ve denetlemeler
6.7 ağırlık onayı ve tasdiki

7. Özel hizmetlerin Genel Kayıt ve Koşullar 6’da anılan standart hizmetlerin sınırlarının ötesine taştığı durumlarda bu özel hizmetler sadece ve sadece Şirket tarafından ayrıca kabul edilirlerse bağlayıcı olabileceklerdir.

8. 8.1 Şirketin kabul edeceği Temsil Edilen Taraf talimatlarına bağlı olmak kaydı ile, Şirket denetim sonuçlarını yansıtan, tam bir özen içinde hazırlanmış ve yine Şirkete verilen talimatlar sınırları dahilinde oluşturulmuş raporlar ve sertifikalar düzenleyecektir ve fakat Şirket kendisine verilen spesifik talimatlar dışında herhangi bir durumu ya da olayı belirtmekle ya da rapor etmekle yükümlü olmayacaktır. Şirketin talimatları kabul etmesi Temsil Edilen Tarafı hiçbir şekilde işin maddi sonuçlarını etkileyebilecek, ve talimatlarda bulunan, muğlaklıklardan beri kılamaz.
8.2 Numunelerin test edilmesi ya da analiz edilmesi sonrasında düzenlenen raporlar ya da sertifikalar Şirketin ilgili numune ile ilgili görüşünü yansıtır ve fakat ilgili numunenin içinden alındığı popülasyona dönük değildirler. Eğer popülasyon ile ilgili bir görüş talep ediliyorsa Şirketin tüm popülasyonu denetlemesi ve tüm popülasyonun numune alma ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Şirketin analiz sonuçlarını alması ile; bu sonuçların doğruluğu hakkında Şirket ya da Temsil Edilen Tarafça şüphelerin mevcut olması durumunda Şirket uygun görürse yeniden denetleme ve değişiklikler yapma hakkını haizdir. Şirket numuneleri almasından sonra bu numuneleri ya da numune kısımlarını 3 aylık bir süre için Temsil Edilen Taraf adına elinde tutacaktır ve fakat Temsil Edilen Tarafın yazılı olarak bildirmesi durumunda bu süre uzayabilir. Temsil Edilen Taraf elde tutulan numunelerin Şirket tarafından (elde tutma süresi sonunda) tesliminin gerçekleştirilmesini talep ederse bu teslim/nakliye masrafları gene Temsil Edilen Taraf tarafından karşılanacaktır. Şirket kendine gelmekte olan ya da kendinden Temsil Edilen Tarafa gitmekte olan numunelerin kurye, posta hizmetleri ve benzeri nakliye süreçlerinde kaybolmalarından sorumlu tutulamaz.

9. Temsil Edilen Taraf:9.1 Hizmetlerin etkin bir şekilde ifası için gerekli olan yeterli bilgileri zamanında bir şekilde Şirkete ulaştıracaktır;
9.2 Şirketin temsilcilerinin hizmetlerin etkin bir şekilde ifası için ilgili yerlere/bilgilere erişimini mümkün kılacaktır;
9.3 Eğer gerekli olursa, istenilen hizmetlerin ifası için gerekli ekipman ve personeli sağlayacaktır.
9.4 Hizmetlerin ifası sırasında çalışma koşullarına dönük tüm güvenlik ve emniyet gerekliliklerinin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alacak ve, salt bu konuda, Şirketin tavsiyeleri ile yetinmeyecektir.
9.5 İstenilen(talep edilen) hizmetlerin ifasına engel teşkil edebilecek tüm sınırlamaları ya da engelleri ortadan kaldırmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır;
9.6 Numunelerle ilgili ya da test süreci ile ilgili tüm bilinen, fiili ya da potansiyel, tehlikeler ya da rizikolardan Şirketi haberdar edecektir. Anılan tehlike ve rizikolar dahilinde, radyasyon mevcudiyeti ya da rizikoları, zehirli ya da zararlı ya da patlayıcı maddelerin mevcudiyeti ya da rizikoları, çevre kirlenmesi riskleri ya da durumları da bulunmaktadır.
9.7 Şirket tarafından bir rapor ya da sertifika düzenlenmiş olsun ya da olmasın (düzenlenmediği takdirde de Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır), satış sözleşmesi altındaki tüm haklarını kullanacak ve tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

10. Şirket kendi iradesi dahilinde Temsil Edilen Taraf ile akdedilmiş herhangi bir hizmetin bir kısmını ya da tamamını bir acenteye ya da taşerona alt sözleşme ile devretmeye yetkilidir.

11. Temsil Edilen Tarafın gereksinimleri numunelerin Temsil Edilen Taraf ya da herhangi bir üçüncü taraf laboratuarları tarafından analizini gerekli kılıyorsa Şirket analiz sonuçlarını herhangi bir doğruluk sorumluluğu altına girmeksizin devredecektir (aktaracaktır). Aynı şekilde Şirketin salt Temsil Edilen Taraf ya da üçüncü bir taraf analizine şahit olarak bulunduğu durumlarda Şirket numunenin analiz edildiğini onaylayan bir beyan verecektir ama analizin sonuçlarının doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

12. 12.1 Şirket vereceği hizmetleri tam bir özen ve beceri ile gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir ve kendi ihmali ile ilgili durumlarda sorumlu olmayı kabul etmektedir.
12.2 Herhangi bir durumda ve sebeple ortaya çıkan tüm kayıplar, zararlar ya da maliyetler ve bunlarla ilgili iddialar/tazminatlar için Şirketin sorumluluğu anılan iddiaların ortaya çıkmasına yol açan ve Şirket ile özel bir sözleşme altında ifası akdedilmiş ilgili hizmet karşılığında Şirkete ödenecek ücret ya da komisyonunun on katından daha fazla olamayacaktır. Ödenecek ücret ya da komisyonun birden fazla hizmete dönük olması ve anılan iddianın bu hizmetlerden biri ilgili olarak ortaya çıkması durumunda anılan ücret ya da komisyonun işbu paragrafın amaçları açısından anılan hizmetlere her bir hizmetin ifası için gereken süre baz alınarak oranlanarak (bölünerek) bulunacaktır.
12.3 Şirketin Genel Kayıt ve Koşullar 12.2 altındaki sorumluluğunun sınırı, Şirkete hizmetin ifasından beş gün önce ulaştırılacak taleple ve sorumluluk sınırının onda biri kadar ya da üzerinde anlaşılacak başkaca bir oranda ve tabi ki Şirkete ek ücretlerin ödenmesi durumu mevcutsa, artırılabilir.

13. Temsil Edilen Taraf üçüncü taraflarca herhangi bir şekilde ve sebeple hizmetlerin ifası ya da ifasızlığı sebebi ile ortaya atılacak tüm kayıp, hasar, zarar ya da masraf iddialarından, anılan bu iddialar ya da herhangi biri Koşul 12’de konulan toplam sorumluluk sınırını aştıkları anda, Şirketi, Şirket çalışanlarını,memurlarını, acentelerini ve taşeronlarını beri tutar ve tazmin eder.

14. Şirketin her bir memuru, çalışanı, acentesi ya da taşeronu (alt yüklenicisi) işbu Genel Koşullarda bulunan sorumluluk sınırı avantajından faydalanacaklardır ve bu sınırlama ile ilgili olduğu sürece Şirketin akdettiği her bir sözleşme sadece Şirket ile değil ayrıca anılan şahıslar ile de , Şirket bir acente ya da tröst sıfatı ile, akdedilmiş gibi yorumlanacaktır.

15. Tahmin edilemez bir sorunun ya da maliyetin sözleşme altındaki hizmetlerin ifası sırasında ortaya çıkması durumunda Şirket harcayacağı ek zaman ve paralar için ek ücret talep etme hakkını haizdir.

16. 16.1 Temsil Edilen Taraf ilgili faturayı almasından sonra 15 günü geçmeyecek şekilde ödeme yapacak ya da Şirket tarafından yazılı olarak kabul edilmiş başkaca bir süre içinde ödemesini gerçekleştirecektir.
16.2 Temsil Edilen Taraf herhangi bir uyuşmazlık ya da Şirkete karşı yönelteceği karşı iddia ya da mahsuplaşma adı altında ya da mevcudiyeti durumunda herhangi bir borçlu olduğu tutarın ödemesini geciktiremez ya da ödeme yapmaktan kaçınamaz.
16.3 Temsil Edilen Tarafın alacaklıları ile herhangi bir düzenlemeye gitmesi, iflas, acz, kayyımlık ya da tasfiye durumlarına maruz kalması durumunda Şirket derhal ve herhangi bir sorumluluk altında girmeden henüz ifa edilmemiş tüm vereceği hizmetleri askıya alma hakkını haiz olacaktır.

17. Şirketin herhangi bir sebeple ve Şirket kontrolü ötesinde etki ile herhangi bir siparişi verilmiş ya da sözleşmesi akdedilmiş hizmeti ifa etmekten/tamamlamaktan men edilmesi durumunda, Temsil Edilen Taraf şirkete:
17.1 Fiilen karşılanmış ya da harcanmış tüm masrafları/harcamaları ödeyecektir;
17.2 fiilen gerçekleştirilmiş hizmetler kısmı için oranlanmış ücret ya da komisyonları (varsa) ödeyecektir; ve Şirket böyle bir durumda istenilen hizmetin kısmi ya da tümden ifa edilememesi durumu ile herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

18. Şirketin ifa ettiği herhangi bir hizmetle ilgili olarak ortaya çıkan kayıplar, zararlar ya da tazminlerle ilgili olarak hizmetin ifa edilmesi tarihinden sonra bir yıl içinde dava açılmaması durumunda ya da herhangi birhizmetin Şirketçe tamamlanması gereken tarihte tamamlanmaması üzerine üç ay içinde iddiada bulunulmaması durumunda Şirket tüm yükümlülüklerinden ve sorumluluklarından kurtulmuş olacaktır.

19. Şirket sigortacı ya da kefil (garantör) değildir ve bu anlamda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Temsil Edilen Taraflar herhangi bir kayıp ya da hasar için kendi sigortalarını kendileri yaptırmalıdırlar.

20. Şirketin dosyalarında asılları bulunması şartına bağlı olarak tüm elektronik postalardaki ya da fakslardaki sonuçlar ve veriler geçerli kabul edilirler.

21. Bu genel koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunları altında anlaşılacaklardır ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yetkisi altındadırlar.

22. İşbu Genel Kayıt ve Koşullarda yapılacak tüm değişiklikler, feragatler ya da tadiller Şirketin bir memuru tarafından yazılı olarak yapılıp imza edilmedikçe geçerli olamazlar.